Edukacja

W ramach EDUKACJI w MICET proponujemy lekcje teatralne i zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych. Wykorzystując siłę scenicznego przekazu, chcemy prowokować do stawiania pytań o człowieka, jego tożsamość oraz miejsce w kulturowym uniwersum.

Punktem wyjścia do rozważań może stać się przypadkowy artefakt, fragment spektaklu czy tekstu, cytat, aktualny kontekst kulturowy. Redefiniowanie pojęć, tworzenie sieci asocjacji, map myśli, odczytywanie sensów przedmiotów (rekwizytów), imitowanie działań i projektowanie alternatywnych zdarzeń – tego, w różnym natężeniu, doświadczą Uczestniczki i Uczestnicy zajęć w MICET.

Podejmowane działania koncentrują się wokół pięciu tematów, realizowanych w ramach zaproponowanych ścieżek i powiązanych znaczeniowo z problematyką przedstawień. Do tematów prowadzą słowa klucze – pojęcia lub tytuły przedstawień (np. #wolność, Do Damaszku). Do każdego tematu przyporządkowane są tytuły spektakli, które na różne sposoby dotykają problemu poruszanego podczas zajęć.

przejdź dalej